Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9619
Title: Bàn về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Authors: Lênin, V.I.
Keywords: Dân chủ;Xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 1969
Publisher: M: Thông tấn xã Nôvôxti
Abstract: Những bài viết của Lênin về những cơ sở kinh tế cho nhà nước tiêu vong, quyền lợi của nhân dân lao động và bị bóc lột, về nền dân chủ và chuyên chính, chính quyền Xô viết, địa vị của phụ nữ trong xã hội XHCN
Description: 129tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9619
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. V.I. Lenin ban ve nen dan chu xa hoi chu nghia.pdf2.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.