Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/949
Title: Tỉnh ủy Nam Định lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông hiện nay
Authors: Võ, Tất Thế
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Tỉnh ủy;Lãnh đạo;Giáo dục phổ thông;Nam Định
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài làm rõ thực trạng sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với GDPT từ năm 2010-2013, từ đó chỉ ra phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Nam Định đối với giáo dục phổ thông từ nay đến năm 2020.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/949
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Tat The.pdf775.23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.