Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/947
Title: Chất lượng công tác đảng trong doanh nghiệp quốc phòng thuộc Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng
Authors: Trần, Minh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Chất lượng;Công tác Đảng;Doanh nghiệp;Quốc phòng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ những vấn đề cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng CTĐ trong các DNQP thuộc Tổng cục CNQP; Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng CTĐ trong các DNQP thuộc Tổng cục CNQP; Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng CTĐ trong các DNQP thuộc Tổng cục CNQP phòng hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/947
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Minh Tuan.pdf854.27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.