Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/944
Title: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh ở tỉnh Ninh Bình hiện nay
Authors: Tạ, Toàn Thắng
Advisor: Lê, Văn Trung
Keywords: Đào tạo;Bồi dưỡng;Cán bộ;Công chức;Cơ quan;Ninh Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng như thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tại tỉnh Ninh Bình, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tại tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/944
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ta Toan Thang.pdf784.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.