Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/938
Title: Công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục lí luận;Lí luận chính trị;Sinh viên;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1, Một số vấn đề chung về công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam; Chương 2, Thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay; Chương 3, Phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/938
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48.Công tác giáo dục LLCT cho sinh viên.pdf28.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.