Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9315
Title: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định hiện nay
Authors: Vũ, Thu Hiền
Advisor: Trần, Thị Hương
Keywords: Học tập và làm theo;Tư tưởng;Đạo đức;Phong cách Hồ Chí Minh;Huyện Mỹ Lộc;Nam Định
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ những vấn đề lý luận về việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đánh giá đúng thực trạng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng bộ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay, rút ra nguyên nhân và kinh nghiệm; Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định thời gian tới.
Description: 81tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9315
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thu Hien.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.