Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9313
Title: Nâng cao chất lượng chương trình “Sống Khỏe” trên kênh Truyền hình Nhân Dân - Khảo sát chương trình “Sống khỏe” từ ngày 1/1/2019 - 31/12/2019
Authors: Nguyễn, Minh Châu
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Nâng cao chất lượng;Sống khỏe;Truyền hình nhân dân
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận xây dựng khung lý thuyết của vấn đề nghiên cứu bao gồm các khái niệm khoa học liên quan tới đề tài, tiêu chí đánh giá,...; Tìm hiểu, khảo sát, phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế trong chương trình “Sống khỏe” trên sóng truyền hình của kênh truyền hình Nhân Dân (khảo sát từ tháng 1/1/2019 cho đến tháng 31/12/2019); Làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng chương trình. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng chương trình “Sống khỏe”
Description: 112tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9313
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMinhChau.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.