Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9311
Title: Phát triển năng lực sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên khối lý luận chính trị - Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
Authors: Lê, Thị Trung Anh
Advisor: Nguyễn, Minh Hoàn
Keywords: Phát triển;Năng lực sáng tạo;Học tập;Nghiên cứu khoa học;Sinh viên;Lí luận chính trị;Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ các vấn đề về sáng tạo; năng lực sáng tạo; lập luận, phân tích, khái quát về thực chất phát triển năng lực sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học ở sinh viên Khối Lý luận chính trị - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đánh giá thực trạng, nguyên nhân, chỉ ra yếu tố tác động đến phát triển năng lực sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Khối Lý luận chính trị - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển năng lực sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Khối Lý luận chính trị - Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9311
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Trung Anh.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.