Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9310
Title: Đời sống văn hóa của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng dưới góc nhìn của mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
Authors: Đỗ, Lý Tấn Phúc
Advisor: Nguyễn, Thị Như Huế
Keywords: Đời sống văn hóa;Người Khmer;Ý thức xã hội;Tồn tại xã hội;Sóc Trăng
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ khái niệm lý luận chung về: tồn tại xã hội,ý thức xã hội và đời sống văn hóa; Tìm hiểu văn hóa trong đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người Khmer tỉnh Sóc Trăng; Đánh giá những giá trị văn hóa trong đời sống của người Khmer tỉnh Sóc Trăng; Chỉ ra một số vấn đề đặt ra ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và giải pháp để tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị đời sống văn hóa của người Khmer Sóc Trăng.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9310
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Ly Tan Phuc.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.