Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9309
Title: Quản lý xã hội về phòng, chống tệ nạn ma túy ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Vân Anh
Advisor: Vũ, Thị Thu Quyên
Keywords: Quản lí xã hội;Phòng chống tệ nạn xã hội;Ma túy;Bắc Ninh
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ một số vấn đề lý luận của quản lý xã hội về phòng, chống TNMT; Đánh giá thực trạng quản lý xã hội về phòng, chống TNMT ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hiện nay; Chỉ ra phương hướng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý xã hội về phòng, chống TNMT ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thời gian tới.
Description: 82tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9309
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Anh.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.