Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9307
Title: Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Lan Anh
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực;Hải Dương
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực; Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2010 – 2019; Đề xuất một số quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương đến năm 2030.
Description: 93tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9307
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Lan Anh.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.