Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9302
Title: Phát triển Podcast trên ứng dụng di động (Khảo sát spotify và apple podcast)
Authors: Nguyễn, Thị Hằng
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Phát triển Podcast;Ứng dụng di động
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ các khái niệm liên quan đến Podcast và các thiết bị di động hiện đại có thể quen thuộc ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai; Khảo sát thực tế và mô tả, phân tích thực trạng về sự phát triển của Podcast, những xu hướng đang đón đợi của Podcast trong tương lai. Phân tích nguyên nhân về những xu hướng đó; Tìm kiếm giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng cho các cơ quan báo chí chính thống, giúp những kênh này có thể tồn tại và phát triển giữa sự bùng nổ công nghệ số như hiện tại và trong tương lai.
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9302
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Báo phát thanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hang PT K36.pdf1.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.