Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9298
Title: Nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Advisor: Trương, Thị Hoàng Yến
Keywords: Nguồn nhân lực;Khu công nghiệp;Hải Dương
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực; Phân tích đánh giá thực trạng nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương trong thời gian qua; Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương trong thời hiện nay.
Description: 79tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9298
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuyen.pdf738.58 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.