Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9290
Title: Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển của một số quốc gia trên thế giới và những vấn đề gợi mở cho Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Quốc Anh
Advisor: Dương, Thị Thục Anh
Keywords: Nhà nước kiến tạo;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ khái niệm, đặc trưng cơ bản và những yêu cầu của mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển; Phân tích một số mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển của một số quốc gia trên thế giới; Đưa ra những gợi mở cho quá trình xây dựng mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam.
Description: 81tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9290
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chính sách công

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Quoc Anh.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.