Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9283
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay” (Khảo sát báo điện tử VTV News và trang tin điện tử Sóng trẻ từ năm 2016 đến năm 2019)
Authors: Nguyễn, Thu Nga
Advisor: Đinh, Hồng Anh
Keywords: Nâng cao chất lượng;Tổ chức giao lưu;Trực tuyến;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận sẽ dựa trên cơ sở nghiên cứu về hoạt động tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo mạng điện tử, phân tích các khái niệm, đặc điểm, vai trò của tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo mạng điện tử, phân tích thực trạng hoạt động tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến trên hai kênh truyền thông đã lựa chọn. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình giao lưu trực tuyến một cách tổng quát trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
Description: 124tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9283
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thu Nga.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.