Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9279
Title: Deepfake video (video giả mạo) trên các trang mạng xã hội hiện nay (Khảo sát các trường hợp trên mạng xã hội từ 12/2017 đến 12/2019)
Authors: Mai, Bảo Trâm
Advisor: Trần, Thị Phương Lan
Keywords: Video giả mạo;Mạng xã hội
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu; Khảo sát và phân tích nội dung và hình thức của các trường hợp deepfake video điển hình trong thời gian từ 12/2017 đến 12/2020; Sự ảnh hưởng của deepfake video đối với truyền thông xã hội và báo chí hiện nay; Nếu ra một số dự đoán và đề xuất cách ứng phó với deepfake video trên mạng xã hội.
Description: 143tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9279
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiBaoTram.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.