Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9273
Title: Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh
Authors: Lê, Thị Gấm
Advisor: Vũ, Thế Cường
Keywords: Văn hóa truyền thống;Bảo tồn;Trà Vinh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý xã hội đối với công tác bảo tồn giá trì văn hóa truyền thống; Thực trạng quản lý xã hội đối với công tác bảo tồn giá trì văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer ở tỉnh Trà Vinh - Kết quả, hạn chế và nguyên nhân; Quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý xã hội đối với công tác bảo tồn giá trì văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer ở tỉnh Trà Vinh thời gian tới.
Description: 118tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9273
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Gam -BĐPT.pdf3.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.