Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9261
Title: Xu hướng phát triển của thể loại bình luận trên báo mạng điện tử hiện nay (Khảo sát chuyên mục Voiecs, Tuần Việt và Góc nhìn từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2018)
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Xu hướng phát triển;Bình luận;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu: giải thích các khái niệm cơ bản, làm rõ vai trò của thể loại bình luận trên báo chí nói chung và báo mạng điện tử nói riêng, đặc điểm của thể loại bình luận trên báo mạng điện tử; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chuyên mục Góc nhìn của báo VnExpress, TuầnVietNam của báo VietNamnet, Voices của báo điện tử The Independent từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2018 trên các bình diện: số lượng, tần suất, xu hướng phát triển về nội dung, xu hướng về hình thức; Chỉ ra những vấn đề đặt ra và những bài học trong hoạt động sáng tạo thể loại bình luận.
Description: 287tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9261
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Báo chí đa phương tiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Mai Hương.pdf4.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.