Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/925
Title: Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội
Authors: Đỗ, Chí Nghĩa
Keywords: Báo chí;Vai trò;Định hướng;Dư luận xã hội
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Cuốn sách đã khảo sát và nghiên cứu có tính hệ thống cả về lý luận và thực tiễn vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí; góp phần làm sáng tỏ vai trò xã hội của báo chí trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; tiến hành khảo sát khả năng, mức độ tác động của báo chí vào dư luận xã hội; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác định hướng dư luận xã hội...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/925
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38.Vai trò của báo chí trong định hướng DLXH.pdf28.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.