Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/924
Title: Giới thiệu một số tác phẩm của V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học
Authors: Đỗ, Công Tuấn chủ biên
Keywords: Chủ nghĩa xã hội khoa học;Lênin,V.I;Tác phẩm;Giới thiệu
Issue Date: 2013
Publisher: Chính trị - Hành chính
Citation: ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
Abstract: Cuốn sách lựa chọn và giới thiệu một số tác phẩm của V.I. Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học, được sắp xếp theo trình tự thời gian. Trong mỗi tác phẩm, các tác giả trình bày theo kết cấu gồm ba nội dung chủ yếu: thứ nhất, hoàn cảnh ra đời và lý do viết tác phẩm; thứ hai, kết cấu nội dung tác phẩm; thứ ba, các luận điểm cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học trong tác phẩm. Ngoài ra, cuối mỗi chương, các tác giả cũng cố gắng khắc họa những ý cốt lõi nhất nói lên ý nghĩa của tác phẩm và của việc nghiên cứu tác phẩm.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/924
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.Giới thiệu một số tác phẩm của Lê Nin và CNXH.pdf43.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.