Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9235
Title: Quản lý mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn báo chí học
Authors: Bùi, Vân Anh
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí;Mạng xã hội;Báo chí;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu: giải thích khái niệm, lý luận về MXH, quản lý, quản lý MXH... ; Khảo sát, phân tích và đánh giá về thực trạng quản lý MXH tại Việt Nam, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; Chỉ ra những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý MXH tại Việt Nam và đề xuất một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý MXH tại Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 245tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9235
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bùi Vân Anh.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.