Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9233
Title: Thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình hiện nay
Authors: Phan, Thị Diệu Linh
Advisor: Trần, Thị Hoa Lê
Keywords: Giải quyết việc làm;Thanh niên;Nông thôn;Huyện Quảng Trạch;Quảng Bình
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận trình bày một số vấn đề lý luận về thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn; Phân tích thực trạng và chỉ ra những vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn huyện trong thời gian tới.
Description: 94tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9233
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chính sách công

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thị Diệu Linh - CSC.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.