Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9222
Title: Thị uỷ Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo công tác thanh niên hiện nay
Authors: Trần, Thị Ngọc Anh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Thị ủy;Lãnh đạo;Thanh niên;Từ Sơn;Bắc Ninh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ một số vấn đề lý luận về Thị ủy lãnh đạo công tác thanh niên; Phân tích, đánh giá thực trạng sự lãnh đạo công tác thanh niên của Thị ủy Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hiện nay; Đề xuất những phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Thị ủy Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh đối với công tác thanh niên trong thời gian tới.
Description: 68tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9222
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Ngoc Anh.pdf587.54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.