Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9221
Title: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên đào tạo cấp phân đội trong các học viện quân đội khu vực phía Bắc hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Thảo
Advisor: Đỗ, Minh Tuấn
Keywords: Giáo dục;Chủ nghĩa yêu nước;Quân đội;Khu vực phía Bắc
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ khái niệm chủ nghĩa yêu nước; vai trò và những yếu tố tác động đến giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên đào tạo phân đội trong các học viện quân đội; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng của giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên đào tạo phân đội trong các học viện quân đội khu vực phía Bắc hiện nay; Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên đào tạo cấp phân đội trong các học viện quân đội khu vực phía Bắc hiện nay.
Description: 80tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9221
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Thao XDĐ.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.