Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9220
Title: Công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Advisor: Trương, Thị Duyên
Keywords: Nông dân;Xây dựng;Nông thôn mới;Huyện Sóc Sơn;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ cơ sở lý luận công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của đảng bộ huyện. Chỉ ra nội dung và phương thức vận động của Đảng; Đánh giá đúng thực trạng công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội hiện nay. Chỉ ra thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và một số kinh nghiệm; Đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội hiện nay.
Description: 89tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9220
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.