Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9216
Title: Vấn đề con người trong triết học Nho gia cổ đại và ý nghĩa hiện thời của nó đối với Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Hương
Advisor: Nguyễn, Minh Hoàn
Keywords: Con người;Nho gia;Cổ đại;Triết học;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ những tiền đề về kinh tế, chính trị - xã hội Trung Quốc thời kỳ cổ đại cho sự ra đời của quan niệm về con người của Nho gia; Làm rõ quá trình hình thành và phát triển của Nho gia thời kỳ cổ đại; Tập trung nghiên cứu tư tưởng về vấn đề con người của các nhà tư tưởng trong trường phái triết học Nho gia; Đánh giá ý nghĩa hiện thời của quan niệm về con người của nho gia đối với xã hội Việt Nam hiện nay.
Description: 72tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9216
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thi Huong.pdf744.93 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.