Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9215
Title: Định hướng giá trị thẩm mỹ cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Authors: Ngô, Thị Thu Hoài
Advisor: Nguyễn, Thị Như Huế
Keywords: Giá trị thẩm mĩ;Sinh viên;Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận phân tích một số vấn đề lý luận về giá trị thẩm mỹ và định hướng giá trị thẩm mỹ; Làm rõ thực trạng việc định hướng giá trị thẩm mỹ cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đưa ra giải pháp cơ bản nhằm định hướng giá trị thẩm mỹ cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Description: 54tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9215
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Thi Thu Hoai.pdf684.26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.