Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9214
Title: Bản sắc văn hóa dân tộc Thái và vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Sơn La hiện nay
Authors: Lường, Kim Duyên
Advisor: Ngô, Đình Xây
Keywords: Văn hóa dân tộc Thái;Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc;Sơn La
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu bản sắc văn hóa của người Thái và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay, khóa luận đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc thái trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Description: 75tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9214
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luong Kim Duyen.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.