Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9213
Title: Sự biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
Authors: Lê, Đình Trưởng
Advisor: Bùi, Thị Thanh Hương
Keywords: Giai cấp công nhân;Việt Nam;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khoá luận tập trung làm rõ một số nội dung sau: Thứ nhất, phân tích một số vấn đề lý luận về sự biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của hội nhập quốc tế; Thứ hai, phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của hội nhập quốc tế hiện nay; Thứ ba, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy sự biến đổi tích cực, ngăn ngừa và hạn chế biến đổi tiêu cực của giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của hội nhập quốc tế hiện nay.
Description: 77tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9213
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Dinh Truong.pdf857.82 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.