Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9212
Title: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Vũ, Thị Thùy Linh
Advisor: Vũ, Quang Ánh
Keywords: Phát triển nông nghiệp;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Huyện Gia Bình;Bắc Ninh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận tập trung đi sâu giải quyết một số vấn đề sau: Một là, trình bày, phân tích quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về nông nghiệp; Hai là, đánh giá thực trạng nền nông nghiệp ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay; đánh giá những thành tựu, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân; Ba là, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp vào phát triển nền nông nghiệp hiện đại, vững mạnh ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Description: 103tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9212
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thi Thuy Linh.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.