Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9211
Title: Xây dựng phong cách tư duy cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh
Authors: Phan, Thị Ngọc Ni
Advisor: Doãn, Thị Chín
Keywords: Phong cách;Tư duy;Sinh viên;Học viện Báo chí và Tuyên truyền;Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận luận giải làm rõ nội dung cơ bản về phong cách tư duy Hồ Chí Minh; Khảo sát, đánh giá thực trạng phong cách tư duy của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay; Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng phong cách tư duy cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh.
Description: 131tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9211
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Ngoc Ni.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.