Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9210
Title: Vận dụng những chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh nhằm giáo dục lối sống cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Advisor: Vũ, Quang Ánh
Keywords: Chuẩn mực đạo đức;Hồ Chí Minh;Giáo dục lối sống;Thanh niên;Bắc Ninh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ nội dung cơ bản những chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Phân tích thực trạng lối sống và chỉ rõ những vấn đề đặt ra của thanh niên trên địa bàn thành phố Bắc Ninh hiện nay; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
Description: 118tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9210
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hanh.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.