Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9209
Title: Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh và vận dụng vào việc nâng cao văn hóa ứng xử cho đoàn viên thanh niên phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Minh Tâm
Advisor: Lê, Thị Thúy Bình
Keywords: Văn hóa ứng xử;Hồ Chí Minh;Đoàn viên;Thanh niên;Quận Hoàng Mai;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ nội dung văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh; Phân tích và đánh giá thực trạng văn hóa ứng xử của đoàn viên thanh niên phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội hiện nay; Đề xuất một số biện pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao văn hóa ứng xử cho đoàn viên thanh niên phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh.
Description: 120tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9209
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Minh Tam.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.