Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9208
Title: Cải cách giáo dục đại học ở Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Authors: Ngô, Hảo Nhi
Advisor: Trần, Thị Tuyết Minh
Keywords: Cải cách giáo dục đại học;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận phân tích, làm rõ Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; Nêu thực trạng giáo dục ở các trường đại học trong những năm qua, và làm rõ yêu cầu của thời kỳ đổi mới đối với việc cải cách nền giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm cải cách hệ thống giáo dục ở các trường đại học ở Việt Nam hiện nay để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Description: 97tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9208
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Hao Nhi.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.