Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9207
Title: Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục - Nội dung và giá trị
Authors: Lê, Thu Nguyệt
Advisor: Lê, Thị Thúy Bình
Keywords: Hồ Chí Minh;Văn hóa;Giáo dục
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ nội dung quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục; Phân tích giá trị lý luận và thực tiễn của quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục đối với nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Description: 98tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9207
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thu Nguyet.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.