Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9206
Title: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Bùi, Kim Anh
Advisor: Lê, Đình Năm
Keywords: Giáo dục;Chủ nghĩa yêu nước;Hồ Chí Minh;Thanh niên;Huyện Mỹ Đức;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống những nội dung chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh và sự cần thiết giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên hiện nay; Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hiện nay; Đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hiện nay theo quan điểm HCM.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9206
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Kim Anh.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.