Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9205
Title: Quản lý tài nguyên than ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Bùi, Tiến Tùng
Advisor: Trần, Quang Hiển
Keywords: Quản lí;Tài nguyên;Than;Quảng Ninh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận, phân tích đánh giá thực trạng quản lý TNT ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay, khóa luận phân tích phương hướng và đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý TNT ở tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.
Description: 94tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9205
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Tien Tung.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.