Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9203
Title: Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Bùi, Minh Duyên
Advisor: Vũ, Thị Thu Quyên
Keywords: Quản lí nhà nước;Lễ hội truyền thống;Quảng Yên;Quảng Ninh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận có nhiệm vụ nghiên cứu: Làm rõ một số vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống; Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thời gian qua; Đề xuất giải pháp cơ bản nhằm tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.
Description: 74tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9203
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Minh Duyen.pdf940.38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.