Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/920
Title: Quan niệm về nghệ thuật trong văn học dân gian cổ truyền các dân tộc thiểu số Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Authors: Hoàng, Minh Lường
Keywords: Quan niệm;Nghệ thuật;Văn học dân gian;Dân tộc thiểu số;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1, Những nội dung cơ bản của quan niệm về nghệ thuật trong văn học dân gian cổ truyền các dân tộc thiểu số; Chương 2, Những tương đồng và khác biệt giữa các dân tộc thiểu số với dân tộc Kinh trên bình diện quan niệm về cái đẹp và nghệ thuật; Chương 3, Sự kế thừa và cách tân trong văn học hiện đại các dân tộc thiểu số Việt Nam trên bình diện quan niệm về nghệ thuật.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/920
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.Quan niệm về nghệ thuật trong văn học dân gian.pdf21.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.