Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9192
Title: Công tác phát triển đảng viên trong học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng hiện nay
Authors: Nghiêm, Xuân Hùng
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Phát triển đảng viên;Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác phát triển đảng viên trong học viên ở các Học viện quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay; Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác phát triển đảng viên trong học viên ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, nêu một số nguyên nhân và kinh nghiêm; Đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác phát triển đảng viên trong học viên ở Học viện Kỹ thuật Quân sự trong thời gian tới.
Description: 71tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9192
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghiem Xuan Hung.pdf720.92 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.