Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9191
Title: Công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay
Authors: Lê, Thị Huyền Trang
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Nông dân;Xây dựng;Nông thôn mới;Huyện Kỳ Anh;Hà Tĩnh
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế, đề tài tìm hiểu thực trạng công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
Description: 102tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9191
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thị Huyen Trang.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.