Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9190
Title: Học thuyết luân lí và đạo đức của Nho giáo và ý nghĩa của nó trong việc giải quyết tình hình suy thoái đạo đức ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ, Thảo Nga
Advisor: Vũ, Thị Hồng Nhung
Keywords: Học thuyết luân lí;Đạo đức;Nho giáo;Suy thoái;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Mục đích của khóa luận là làm rõ học thuyết luân lí và đạo đức của nho giáo thực chất là giải quyết các mối quan hệ trong xã hội, từ đó kế thừa và phát triển những hạt nhân hợp lí, tích cực để cải tạo tình trạng suy thoái đạo đức ở Việt Nam hiện nay.
Description: 82tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9190
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thao Nga.pdf928.26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.