Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9189
Title: Phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Đô
Advisor: Nguyễn, Minh Hoàn
Keywords: Nguồn nhân lực chất lượng cao;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng việc phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nước ta hiện nay, khóa luận đề xuất những giải pháp cơ bản để phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.
Description: 69tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9189
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Do.pdf756.64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.