Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9187
Title: Khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa trong quá trình tự học của sinh viên khối lí luận ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Authors: Lê, Thị Mỹ Hạnh
Advisor: Bùi, Thị Thanh Hương
Keywords: Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa;Sinh viên;Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến bệnh kinh nghiệm, thực trạng bệnh kinh nghiệm của sinh viên khối lí luận Học viện Báo chí và Tuyên Truyền trong quá trình tự học, từ đó bước đầu chỉ ra cách khắc phục và hạn chế bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa của sinh viên khối lí luận trong quá trình tự học.
Description: 55tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9187
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi My Hanh.pdf724.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.