Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9186
Title: Vấn đề nhận thức trong tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” và ý nghĩa của nó trong thời đại 4.0 hiện nay
Authors: Lê, Thị Bình
Advisor: Ngô, Đình Xây
Keywords: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán;Thời đại 4.0
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài đi sâu làm rõ các nội dung liên quan đến vấn đề nhận thức trong tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” từ đó giúp cho chúng ta có một cách hiểu đúng đắn và hoàn chỉnh hơn nữa về vấn đề nhận thức; Thông qua tìm hiểu vấn đề nhận thức trong tác phẩm, từ đó chúng ta thấy rõ được ý nghĩa của nó trong thời đại 4.0 hiện nay.
Description: 73tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9186
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Binh.pdf982.63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.