Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9167
Title: Phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Phát triển;Tín dụng xanh;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề chung về tín dụng xanh như khái niệm, tiêu chí đánh giá về tín dụng xanh, kinh nghiệm thực hiện tín dụng xanh của các nước trên thế giới. Dựa trên cơ sở đó tiến hành xem xét thực trạng hoạt động của tín dụng xanh, nhấn mạnh đến tầm quan trọng, vai trò của tín dụng xanh đối với các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng và góp phần phát triển bền vững nền kinh tế quốc gia. Và từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển thúc đẩy tốt hơn hoạt động tín dụng xanh tạo điều kiện phát triển mô hình doanh nghiệp xanh cho định hướng tăng trưởng xanh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
Description: 74tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9167
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Phương Thảo.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.