Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9156
Title: Ảnh hưởng của công giáo tới đời sống tinh thần nhân dân tại giáo phận Vinh trong tình hình hiện nay
Authors: Đỗ, Quang Huy
Advisor: Trần, Hải Minh
Keywords: Ảnh hưởng;Công giáo;Đời sống tinh thần;Vinh
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích những đặc trưng cơ bản của Công giáo tại giáo phận Vinh, những ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực của Công giáo tới đời sống tinh thần nhân dân giáo phận Vinh, đề tài đề xuất một số giải pháp để hạn chế, tiến tới xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực, phát huy ảnh hưởng tích cực của Công giáo tới đời sống tinh thần nhân dân.
Description: 60tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9156
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đỗ Quang Huy.pdf868.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.