Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9155
Title: Vai trò của thanh niên huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu Chang
Advisor: Bùi, Kim Hậu
Keywords: Thanh niên;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Huyện Đan Phượng;Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ quan niệm về thanh niên, vai trò và những yếu tố ảnh hưởng đến thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phân tích thực trạng về vai trò của thanh niên huyện Đan Phượng và những vấn đề đặt ra; Nêu một số phương hướng, giải pháp cơ bản để phát huy vai trò của thanh niên huyện Đan Phượng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Description: 90tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9155
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Giáo dục lý luận chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen thi thu chang.pdf985.73 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.