Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9112
Title: Dân tộc học đại cương
Authors: Lê, Sĩ Giáo
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2015
Publisher: Giáo dục
Abstract: Giới thiệu những vấn đề chung của dân tộc học. Trình bày các chủng tộc, các ngữ hệ trên thế giới, các tiêu chí, các loại hình cộng đồng tộc người, cùng một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thuỷ và các hình thái tôn giáo sơ khai.
Description: 221tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9112
ISBN: 9786040039408
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dân tộc học đại cương.pdf6.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.