Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9110
Title: Cú hích
Other Titles: Nudge
Authors: Thaler, Richard H
Sunstein, Cass R
Keywords: Kinh tế học;Tâm lí cá nhân;Tiền;Sức khỏe
Issue Date: 2019
Publisher: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Đưa ra những ý tưởng về kinh tế học hành vi giúp bạn tạo nên sự khác biệt, và nâng tầm các quyết định của bạn thông minh hơn, làm cho cuộc sống của bạn sáng tạo và tốt đẹp hơn.
Description: 305tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9110
ISBN: 9786045896419
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cu hich.pdf6.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.